Playa Bonita auf der Halbinsel Samana, Dominikanische Republik

Playa Bonita auf der Halbinsel Samana, Dominikanische Republik